ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

Sáng 30 tháng 05 năm 2020. Chi Bộ trường PT.DTNT Tỉnh long trọng Đại Hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2020-2025


Sáng 30 tháng 05 năm 2020. Chi Bộ trường PT.DTNT Tỉnh long trọng Đại Hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa