Ban lãnh đạo
 • Lê Biên Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa